Komunitné centrum Hajnáčka

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá

 

Trvanie projektu: august 2023 – január 2029

Zmluva o spolupráci č. N20231213001

 

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”) je realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR,  zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Projekt svojimi aktivitami prispeje  k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti. Národný projekt bude jednotne, odborne a koordinačne riadiť zapájanie tretích subjektov, výkon a poskytovanie terénnej sociálnej práce a komunitnej práce v podporených subjektoch, čím prispeje k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia, pomôže zmierniť nerovnosti v oblasti prístupu k vzdelávaniu, bývaniu, riešeniu zadlženosti, získaniu zamestnaniu a zvýši dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií klienta, aj celej komunity. Cieľovú skupinu budú tvoriť osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a FO v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a klienti KC. 

Komunitné centrum v obci Hájnačka

Adresa KC/NDC/NSSDR: Hajnáčka 525, 980 33 Hajnáčka

 

Prevádzkové hodiny

  • Pondelok:                                   7.30 – 15.30  
  • Utorok:                                       7.30 – 15.30       
  • Streda:                                        7.30 – 15.30        
  • Štvrtok:                                       7.30 – 15.30
  • Piatok:                                        7.30 – 15.30         

Kontakt:Meno a priezvisko

Pracovná pozícia      

Telefónny kontakt

E-mail

Mgr. Veronika Svetová

odborný manažér KC

0903 539 376

kchajnacka@gmail.com

Bc. Norbert Hanyus

komunitný pracovník KC

0903 539 376

kchajnacka@gmail.com

Ingrid Botošová

pracovník KC

0903 539 376

kchajnacka@gmail.com


Dátum poslednej aktualizácie: 2024-03-12 09:47:22

Dátum vytvorenia: 2024-03-12 09:47:22

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár